• Regulamin konkursu na Facebooku butyland.pl

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs 1 urodziny butyland.pl
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest Blue Green Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. 11 listopada 19/2 , 08-110 Siedlce, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000471349 , Regon: 146816659, NIP: 5252568932 (dalej: „Organizator”)
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator oraz Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. 
 5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 t.j. z późn. zm.).

2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zameldowana i zamieszkująca na terenie Polski, posiadająca konto w jednym z dwóch serwisów społecznościowych: Facebook lub Instagram, a także osoba spełniająca i akceptująca warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 3. Zgłoszenie konkursowe (dalej „Zgłoszenie konkursowe” lub „Zgłoszenie”) – wypowiedź której autorem jest Uczestnik Konkursu oraz która nie posiada wad prawnych i która została udostępniona przez Uczestnika za pomocą serwisu społecznościowego.
 4. Jury - Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
 3. - pełnoletnia osoba fizyczna,
 4. - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. - posiada konto w wybranym medium społecznościowym (Facebook i/lub Instagram),
 6. - weźmie udział w Konkursie poprzez udostępnienie wypowiedzi na potrzeby Konkursu,
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Poprzez udostępnienie recenzji na potrzeby Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie:
 8. imienia i nazwiska,
 9. numeru telefonu,
 10. adresu e-mail,
 11. adresu zameldowania,
 12. nazwy profilu społecznościowego.
 13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2018 i trwa do 17.06.2018.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.06.2018 na Facebooku butyland.pl
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Zadaniem Uczestnika w Konkursie jest:
 5. polubienie butyland.pl na Facebooku i/lub Instagramie,
 6. Skomentowanie postu konkursowego.
 7. Jeżeli przygotowana przez Uczestnika odpowiedź stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada do ww. odpowiedzi wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że nie narusza ona prawa osób trzecich.
 8. Spośród opublikowanych odpowiedzi Jury Organizatora wytypuje czterech Uczestników spełniających kryteria i nagrodzi Uczestników nagrodami opisanymi w § 5 ust. 1 a) b).
 9. Do zadań Komisji (Jury) należy w szczególności:
 10. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie,
 11. sprawdzenie, czy pod postami pojawiają się komentarze.

 Wyłonienie zwycięzców Konkursu,

 1. przyznanie nagród dla Uczestników.
 2. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik konkursu może zwiększyć swoją szansę na wygraną przez wykonanie zadań, takich jak zapraszanie Fanów do komentowania poprzez wszelakie media społecznościowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia trwania konkursu o minimum 7 dni jeśli w zaplanowanym czasie konkursu ilość odpowiedzi będzie mniejsza niż 10. Organizator poinformuje uczestników o tym fakcie na portalu społecznościowym Facebooku oraz Instagramie.
 5. Uczestnik dodając treść recenzji, link i inne materiały o których mowa w niniejszym regulaminie udziela na rzecz Organizatora bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieograniczonej czasowo licencji na wykorzystywanie przez Organizatora utworu (o ile treść stanowi utwór) oraz utworów zawartych w materiale lub innych utworów na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami, publiczne odtwarzanie w sieci Internet, w komputerowych sieciach zamkniętych, w systemach VoD, w kinie, w telewizji cyfrowej, satelitarnej, kablowej, łączenie z innymi utworami, opracowywanie, tworzenie modyfikacji, skracanie, dokonywanie dowolnych zmian, kopiowanie dowolnymi technikami, wytwarzanie dowolnej liczby egzemplarzy nośników zawierających utwory, tłumaczenie, wykorzystywanie w celach reklamy oraz marketingu produktów Organizatora oraz osób trzecich wskazanych przez Organizatora, rozpowszechnianie w prasie internetowej oraz drukowanej, na billboardach, wszelkich nośnikach reklamowych dostępnych w miejscach publicznie dla nieograniczonej liczby osób. Organizator na podstawie udzielonej licencji uprawniony jest do korzystania z utworów w tym ich rozpowszechniania bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. Uczestnik zobowiązuje się udzielonej licencji nie wypowiadać przez okres co najmniej 2 lat od chwili jej udzielenia.

5 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. a) Nagrody dla Uczestników

1 miejsce dowolnie wybrane buty ze sklepu Organizatora i zestaw kosmetyków do opalania ufundowanych przez Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. 
2 miejsce dowolnie wybrane buty ze sklepu Organizatora
3 miejsce zestaw kosmetyków do opalania ufundowanych przez Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. 
4 miejsce zestaw kosmetyków do opalania dla dzieci ufundowanych przez Instytut Dermokosmetyków IDEEPHARM Sp. z o.o. 

 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.

6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Jury Organizatora nagrodzi osoby, które spełnią wymogi przystąpienia do konkursu.
 2. Spośród wszystkich uczestników jury wybierze 4 Uczestników, którzy według nich najbardziej kreatywnie sprostali zadaniu.
 3. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1. a).
 4. Lista zwycięzców, w formie nazw profili społecznościowych zostanie opublikowana w dniu 18.06.2018r. w formie wpisu na portalu Facebook.com
 5. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości na Facebooku/Instagramie .
 6. W odpowiedzi na przesłany e-mail zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania nagrody.
 7. Organizator w terminie do 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych do wysłania nagrody doręczy Uczestnikowi nagrodę pocztą kurierską.
 8. Uczestnicy konkursu nie ponoszą kosztów przesyłki nagród przyznanych w konkursie.
 9. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 6, zwycięzca traci prawo do nagrody.
 10. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje w całości bez zastrzeżeń.
 3. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady tzw. netykiety.
 5. Decyzje o wykluczeniu z Konkursu podejmuje Komisja konkursowa.

8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane na adres Organizatora Konkursu, elektronicznie na adres: butyland@butyland.pl lub w siedzibie Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w formie pisemnej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Blue Green Tour Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. 11 listopada 19/2 , 08-110 Siedlce, Polska wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000471349 , Regon: 146816659, NIP: 5252568932.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania nagród przewidzianych w Konkursie.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, jeżeli cel dla którego zostały zebrane odpadł, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

10. BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do eliminacji z konkursu Uczestników, którzy:
 2. stosują „Boty” symulujące komentowanie postów przez realnego użytkownika
 3. umieszczanie treści nieobyczajnych lub naruszających prawa osób trzecich,
 4. stosujących wulgaryzmy, używających treści obrażających mniejszości narodowe bądź seksualne lub przekonania religijne, seksistowskich i nieobyczajnych.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.butyland.pl .
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany Regulamin Konkursu, a także w przypadku zmiany przepisów prawa uzasadniających taką zmianę.